Weer een petitie?

Weer een petitie?

Ja, weer een petitie!

In een vorig blog schreef ik er al over. Er zijn 2 wetten in de maak die speciaal voor Groningen gaan gelden. In de praktijk houdt dit in dat Groningers minder rechten krijgen dan andere inwoners van dit land. Kan dit zomaar? Ja, dit kan blijkbaar zomaar! Het eerste wetsvoorstel is in ieder geval al aangenomen in de Tweede Kamer. Het ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

In dit wetsvoorstel staat o.a. over de mijnbouwwet:

Artikel 52b
De artikelen 21, derde lid, tweede volzin, 33, 34, 35 en 36 zijn niet van toepassing op de houder van de winningsvergunning Groningenveld voor zover het betreft de winning van gas uit het Groningenveld.
Dus onderdelen van de wet die voor heel het land gelden zijn in Groningen niet van toepassing.

Dit staat in art. 33 van de mijnbouwwet :

Artikel 33

  • De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6 of 25, dan wel, ingeval de vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

    • a.nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt,

    • b.schade door bodembeweging wordt veroorzaakt,

    • c.de veiligheid wordt geschaad, of

    • d.het belang van een planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen of aardwarmte wordt geschaad.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt het dit (dus alleen voor het Groningenveld):

Artikel 52g
1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld voert de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie en indien die is
opgelegd, een tijdelijke maatregel als bedoeld in artikel 52e, tweede lid, op zodanige wijze uit dat de nadelige gevolgen van de gaswinning uit het
Groningenveld zoveel mogelijk worden beperkt.
2. De houder van de winningsvergunning Groningenveld neemt alle noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor mens en milieu te beperken.
3. Onze Minister neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld de veiligheid wordt geschaad.
4. Na beëindiging van de winning uit het Groningenveld neemt de houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel, indien deze
vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om
nadelige gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te beperken.

Dus schade moet worden beperkt in plaats van voorkomen en de minister moet maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat de veiligheid geschaad wordt. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Wat is nou redelijkerwijs?
Ook mogen Groningers niet meer een zienswijze indienen over het gaswinningsplan of naar de Raad van State toe (zoals in art. 34 e.v. van de mijnbouwwet staat beschreven).

Dan is er ook nog een deal gesloten met Shell en Exxon voor een hoop geld (afkoopsom). Onderdeel hiervan is dat als de wet niet door gaat de deal op losse schroeven komt. Dus Shell/Exxon bepalen wat voor wetten er in Nederland gelden. Terwijl het eigenlijk zo simpel is: nu al houdt de NAM en dus Shell/Exxon zich niet aan de wet, er is namelijk schade en onze veiligheid wordt geschaad. Dus volgens de mijnbouwwet mogen ze helemaal niet meer winnen.

Je zou zeggen dat dit alles tegen de Grondwet in gaat, immers in art. 1 van de Grondwet staat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Maar de strekking van dit wetsvoorstel is dat Groningers in gelijke gevallen (namelijk met anderen die boven een mijnbouwgebied wonen) niet gelijk behandeld worden. Dus het is nog maar zeer de vraag of deze wet ook rechtmatig is en hij kan als hij is aangenomen toch nog sneuvelen wellicht bij de Raad van State of de Hoge Raad.

Het is te hopen dat de Eerste Kamerleden kritischer kijken naar deze wet en niet met de fractiediscipline mee stemmen (de coalitiepartijen hebben 1 zetel meerderheid in de Eerste Kamer). Dat scheelt een hoop verdere moeite. Om de Eerste Kamerleden erop te wijzen dat Groningers geen aparte wetten voor Groningen willen, en het dus geen goed idee om speciale wetten voor bepaalde groepen mensen in dit land te gaan maken, is de petitie gestart die aangeboden gaat worden aan Eerste Kamer voordat het wetsvoorstel daar plenair behandeld gaat worden!

Meer lezen over waarom met name de wet die de mijnbouwwet/gaswet wijzigt geen goed idee is? Lees dan dit stuk van Sargasso of een interview met hoogleraar Steef Bartman in Trouw.

Wil je alsjeblieft deze petitie tekenen en zo veel mogelijk helpen verspreiden?

Namens Groningen bedankt!

 


Reageren is niet mogelijk.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410