Verdringingsreeks.

Verdringingsreeks.

“Schijn bedriegt, droogte nog steeds groot probleem” kopt de NOS vandaag op hun website.

Vooral de natuur heeft het zwaar te verduren, maar ook boeren hebben het moeilijk. Eigenlijk heeft iedereen er last van gehad de afgelopen weken. Er was op een gegeven moment echt een groot watertekort.

Wat opvalt is dat er in geval van droogte en watergebrek een droogteprotocol is. Bij een dreigend watertekort is er zelfs een verdringingsreeks voor wie geen water meer krijgen zie hier

Er hoort zelfs een animatie bij:

Wat zou de overeenkomst moeten zijn tussen extreme droogte in de zomer en een koude winter? In alle twee de gevallen zou er een verdringingsreeks van kracht moeten zijn die aangeeft wie voorrang krijgt bij water of gas. Voor water is die verdringingsreeks er dus al voor gas (nog) niet. Voor gas komt hij er ook niet als het aan minister Wiebes ligt. Die vindt leveringszekerheid namelijk even belangrijk als de veiligheid van Groningers.

Minister Wiebes is met een speciale wet bezig. Deze wet is een wijziging van de gaswet en mijnbouwwet speciaal geschreven voor het Groninger Veld. Dus alleen voor inwoners van Groningen is het voornemen om minder strenge regels te laten gelden dan voor de rest van het land. De wet is al goedgekeurd in de Tweede Kamer maar ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het is te hopen dat de Eerste Kamer kritischer dan de Tweede Kamer naar dit wetsvoorstel kijkt. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn er namelijk van overtuigd dat zonder dit wetsvoorstel de gaskraan in Groningen niet dichter kan. Maar dit is complete onzin want het is aan de minister om ieder jaar een instemmingsbesluit gaswinning te nemen en daar heeft hij alle vrijheid in. De wetswijziging is onderdeel van de zogenaamde Shell/Exxondeal die de minister afgesloten heeft en het is vooral in het voordeel van die partijen. Mocht de wetswijziging niet door gaan dan staat de deal met Shell en Exxon ook op losse schroeven. De wetswijziging geeft de minister juist de bevoegdheid om de gaskraan verder open te zetten als dat nodig zou moeten zijn in een strenge winter.

En daar wringt de schoen. In een koud jaar mag de minister dus beslissen om het komend jaar tot 25,7 miljard kuub gas te gaan winnen. En dat terwijl de Raad van State vorig jaar een uitspraak heeft gedaan dat er onder de 21,6 miljard kuub (huidige voorlopige voorziening) gebleven moet gaan worden. Het blijft een raadsel hoe de minister dat wil gaan doen. Moet hij aan het begin van het gasjaar (loopt van 1 oktober tot 1 oktober) al gaan bepalen hoe streng de winter gaat worden? Of kan hij in de loop van de winter aangeven dat er veel meer gewonnen mag gaan worden? Maar dan komt het principe van vlakke winning in gevaar. Die vlakke winning is ingesteld “voor veiligheid van de Groningers” maar komt juist zo fijn uit voor Shell/Exxon/Overheid omdat ze dan in de zomer even veel mogen blijven winnen als in de winter en dat is leuk voor de export.

De afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies geschreven over het wetsvoorstel van de minister. Het hele advies is interessant maar wij halen hier nu twee stukjes over de leveringszekerheid uit.

Citaat uit het advies:

“a. Leveringszekerheid als grondrecht

In de toelichting wordt leveringszekerheid aan grondrechten verbonden. De Afdeling merkt op dat dit een wat geforceerde indruk maakt. De Afdeling onderschrijft het belang van leveringszekerheid, maar acht het aanmerken van leveringszekerheid als grondrecht in de zin van de artikelen 2 en 8 van het EVRM nodig noch wenselijk. Zoals de toelichting ook onderkent bestaat er geen rechtspraak over de grondrechtelijke aspecten van de leveringszekerheid van gas uit het Groningenveld. Het verbinden van grondrechten aan leveringszekerheid is niet nodig, mede gelet op de aan het Unierecht te ontlenen aanspraken op gaslevering door met name beschermde afnemers.19 Bovendien leidt het bestempelen van leveringszekerheid als grondrecht in de zin van de artikelen 2 en 8 van het EVRM tot een zekere inflatie van dit begrip.
De Afdeling adviseert in de toelichting de paragraaf waar leveringszekerheid wordt verbonden aan grondrechten te schrappen.”

Waarschijnlijk omdat het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechte van de Mens) genoemd wordt neemt de minister dit advies over. Omdat als hij het niet over zou nemen er een procedure bij het Europees Hof gestart zou kunnen worden hierover.

Iets verderop staat de volgende reactie van de minister op het verhaal van de Raad van State:

“Het advies om de veiligheid voor de omwonenden boven het maatschappelijk belang van leveringszekerheid te plaatsen wordt door het kabinet als volgt geoperationaliseerd. Veiligheid voor de omwonenden en het maatschappelijk belang van leveringszekerheid zijn beide risico’s en zijn vanuit dat perspectief beide
onbegrensd: het kan altijd veiliger en leveringszekerheid kan altijd hoger. De belangen zijn echter ook verschillend van aard en hebben derhalve geen gelijke weegfactor. Er is geen schaal waarop beide belangen kunnen worden geplaatst en waar een eenduidige uitkomst uit volgt. De weging tussen deze belangen is daarmee geen mathematische maar een bestuurlijke afweging, waarbij ik een zwaarwegende betekenis hecht aan veiligheid. De winning van gas uit het Groningenveld veroorzaakt schade en vormt een risico voor de veiligheid van omwonenden (en andere personen die zich in het gebied bevinden), maar dit risico valt binnen de door de commissie Meijdam geadviseerde veiligheidsnorm, onder de voorwaarde dat huizen tijdig worden versterkt. Daarmee is het in het aardbevingsgebied niet acuut onveilig. Daarnaast heb ik de verantwoordelijkheid voor de versterking met dit wetsvoorstel aan mij getrokken. Ik heb in de brief van 29 maart jl. (Kamerstukken II, 2017/18, 33 529, nr. 457) aan de Tweede Kamer reeds aangegeven dat het kabinet voor de zomer helderheid wil hebben over de veiligheidsvooruitzichten als gevolg van de verminderde gaswinning en de betekenis daarvan voor de versterkingsopgave. De norm van 10-5 blijft daarbij leidend.”

Wat staat hier nu eigenlijk? Gaat veiligheid echt boven leveringszekerheid? De minister heeft het ook over dat het veiligheidsrisico binnen de door de commissie Meijdam geadviseerde veiligheidsnorm valt. Dit is een andere veiligheidsnorm dan die geldt voor inwoners van de rest van dit land, namelijk:

“De commissie adviseert als veiligheidsnorm voor alle bouwwerken in het aardbevingsgebied – dus zowel nieuwbouw als bestaande bouw – een individueel
risico van 10-5 per jaar (1 op de 100.000 jaar) te hanteren.3 Voor bestaande bouw is een niveau tussen 10-4 en 10-5 tijdelijk aanvaardbaar, mits binnen een redelijke termijn maatregelen worden genomen om het niveau van individueel risico van 10-5 te bereiken. De commissie stelt tevens dat het individueel risico van 10-4 in zoverre een grenswaarde behoort te zijn, dat gebouwen met een hoger individueel risico (dus bijvoorbeeld 10-3) met voorrang moeten worden versterkt. ” zie hier .

Zowel in de reactie op het stuk van de Raad van State als in het aangehaalde advies van de commissie Meijdam is sprake van versterking en deze versterking ligt nu zo goed als stil.

Maar we dwalen af van het onderwerp. Het ging over de verdringingsreeks. Het wordt tijd om ook zo’n animatie en protocol voor gas te gaan maken in geval van een strenge winter. Misschien mag minister Wiebes het lenen van collega minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Eigenlijk kunnen alle punten overgenomen worden uit de animatie voor water. Met vooral het beginsel dat veiligheid voor leveringszekerheid gaat. Immers de afgelopen weken is er ook een keuze gemaakt volgens de verdringingsreeks voor water en daar had ook de veiligheid voorrang boven bedrijven, vooral boeren, die geen water meer mochten gebruiken.

Hoe komt de animatie er uit te zien?

  1. Veiligheid voorop!
  2. Nutsvoorzieningen en electriciteitscentrales. Hierbij opgemerkt dat Europa bij moet springen als een land (Nederland bijvoorbeeld) een calamiteit heeft op het gebied van energievoorziening, maar daarover later in een volgend blog meer)
  3. Economische/maatschappelijke belangen.
  4. Economische/maatschappelijke belangen maar net een stukje minder belangrijk.

Last hebben van een koude winter is net zo min leuk als last hebben van een droge zomer. Maar net als voor de zomer geldt dat we met elkaar de problemen die ontstaan op zullen moeten lossen. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. De schaarste aan laag-calorisch Gronings gas zul je moeten accepteren wil je echt de problemen in Groningen op gaan lossen. Eigenlijk is elke gewonnen kuub gas er één te veel. Net zoals de waterschaarste geaccepteerd wordt. En net zoals we in de jaren zeventig van de vorige eeuw een oliecrisis hadden met bijbehorende autoloze zondagen.

Mocht je het trouwens ook niet eens zijn met de wetswijziging waar de minister mee bezig is onderteken dan alsjeblieft hier de petitie die aangeboden gaat worden aan de Eerste Kamer.


Reageren is niet mogelijk.

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410