Archief van
Maand: augustus 2018

Weer een petitie?

Weer een petitie?

Ja, weer een petitie!

In een vorig blog schreef ik er al over. Er zijn 2 wetten in de maak die speciaal voor Groningen gaan gelden. In de praktijk houdt dit in dat Groningers minder rechten krijgen dan andere inwoners van dit land. Kan dit zomaar? Ja, dit kan blijkbaar zomaar! Het eerste wetsvoorstel is in ieder geval al aangenomen in de Tweede Kamer. Het ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

In dit wetsvoorstel staat o.a. over de mijnbouwwet:

Artikel 52b
De artikelen 21, derde lid, tweede volzin, 33, 34, 35 en 36 zijn niet van toepassing op de houder van de winningsvergunning Groningenveld voor zover het betreft de winning van gas uit het Groningenveld.
Dus onderdelen van de wet die voor heel het land gelden zijn in Groningen niet van toepassing.

Dit staat in art. 33 van de mijnbouwwet :

Artikel 33

 • De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6 of 25, dan wel, ingeval de vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte activiteiten:

  • a.nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt,

  • b.schade door bodembeweging wordt veroorzaakt,

  • c.de veiligheid wordt geschaad, of

  • d.het belang van een planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen of aardwarmte wordt geschaad.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt het dit (dus alleen voor het Groningenveld):

Artikel 52g
1. De houder van de winningsvergunning Groningenveld voert de door Onze Minister vastgestelde operationele strategie en indien die is
opgelegd, een tijdelijke maatregel als bedoeld in artikel 52e, tweede lid, op zodanige wijze uit dat de nadelige gevolgen van de gaswinning uit het
Groningenveld zoveel mogelijk worden beperkt.
2. De houder van de winningsvergunning Groningenveld neemt alle noodzakelijke maatregelen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor mens en milieu te beperken.
3. Onze Minister neemt alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld de veiligheid wordt geschaad.
4. Na beëindiging van de winning uit het Groningenveld neemt de houder van de winningsvergunning Groningenveld dan wel, indien deze
vergunning haar gelding heeft verloren, de laatste houder daarvan, alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om
nadelige gevolgen van de gaswinning uit het Groningenveld zoveel mogelijk te beperken.

Dus schade moet worden beperkt in plaats van voorkomen en de minister moet maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat de veiligheid geschaad wordt. Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. Wat is nou redelijkerwijs?
Ook mogen Groningers niet meer een zienswijze indienen over het gaswinningsplan of naar de Raad van State toe (zoals in art. 34 e.v. van de mijnbouwwet staat beschreven).

Dan is er ook nog een deal gesloten met Shell en Exxon voor een hoop geld (afkoopsom). Onderdeel hiervan is dat als de wet niet door gaat de deal op losse schroeven komt. Dus Shell/Exxon bepalen wat voor wetten er in Nederland gelden. Terwijl het eigenlijk zo simpel is: nu al houdt de NAM en dus Shell/Exxon zich niet aan de wet, er is namelijk schade en onze veiligheid wordt geschaad. Dus volgens de mijnbouwwet mogen ze helemaal niet meer winnen.

Je zou zeggen dat dit alles tegen de Grondwet in gaat, immers in art. 1 van de Grondwet staat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Maar de strekking van dit wetsvoorstel is dat Groningers in gelijke gevallen (namelijk met anderen die boven een mijnbouwgebied wonen) niet gelijk behandeld worden. Dus het is nog maar zeer de vraag of deze wet ook rechtmatig is en hij kan als hij is aangenomen toch nog sneuvelen wellicht bij de Raad van State of de Hoge Raad.

Het is te hopen dat de Eerste Kamerleden kritischer kijken naar deze wet en niet met de fractiediscipline mee stemmen (de coalitiepartijen hebben 1 zetel meerderheid in de Eerste Kamer). Dat scheelt een hoop verdere moeite. Om de Eerste Kamerleden erop te wijzen dat Groningers geen aparte wetten voor Groningen willen, en het dus geen goed idee om speciale wetten voor bepaalde groepen mensen in dit land te gaan maken, is de petitie gestart die aangeboden gaat worden aan Eerste Kamer voordat het wetsvoorstel daar plenair behandeld gaat worden!

Meer lezen over waarom met name de wet die de mijnbouwwet/gaswet wijzigt geen goed idee is? Lees dan dit stuk van Sargasso of een interview met hoogleraar Steef Bartman in Trouw.

Wil je alsjeblieft deze petitie tekenen en zo veel mogelijk helpen verspreiden?

Namens Groningen bedankt!

 

Verdringingsreeks.

Verdringingsreeks.

“Schijn bedriegt, droogte nog steeds groot probleem” kopt de NOS vandaag op hun website.

Vooral de natuur heeft het zwaar te verduren, maar ook boeren hebben het moeilijk. Eigenlijk heeft iedereen er last van gehad de afgelopen weken. Er was op een gegeven moment echt een groot watertekort.

Wat opvalt is dat er in geval van droogte en watergebrek een droogteprotocol is. Bij een dreigend watertekort is er zelfs een verdringingsreeks voor wie geen water meer krijgen zie hier

Er hoort zelfs een animatie bij:

Wat zou de overeenkomst moeten zijn tussen extreme droogte in de zomer en een koude winter? In alle twee de gevallen zou er een verdringingsreeks van kracht moeten zijn die aangeeft wie voorrang krijgt bij water of gas. Voor water is die verdringingsreeks er dus al voor gas (nog) niet. Voor gas komt hij er ook niet als het aan minister Wiebes ligt. Die vindt leveringszekerheid namelijk even belangrijk als de veiligheid van Groningers.

Minister Wiebes is met een speciale wet bezig. Deze wet is een wijziging van de gaswet en mijnbouwwet speciaal geschreven voor het Groninger Veld. Dus alleen voor inwoners van Groningen is het voornemen om minder strenge regels te laten gelden dan voor de rest van het land. De wet is al goedgekeurd in de Tweede Kamer maar ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het is te hopen dat de Eerste Kamer kritischer dan de Tweede Kamer naar dit wetsvoorstel kijkt. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn er namelijk van overtuigd dat zonder dit wetsvoorstel de gaskraan in Groningen niet dichter kan. Maar dit is complete onzin want het is aan de minister om ieder jaar een instemmingsbesluit gaswinning te nemen en daar heeft hij alle vrijheid in. De wetswijziging is onderdeel van de zogenaamde Shell/Exxondeal die de minister afgesloten heeft en het is vooral in het voordeel van die partijen. Mocht de wetswijziging niet door gaan dan staat de deal met Shell en Exxon ook op losse schroeven. De wetswijziging geeft de minister juist de bevoegdheid om de gaskraan verder open te zetten als dat nodig zou moeten zijn in een strenge winter.

En daar wringt de schoen. In een koud jaar mag de minister dus beslissen om het komend jaar tot 25,7 miljard kuub gas te gaan winnen. En dat terwijl de Raad van State vorig jaar een uitspraak heeft gedaan dat er onder de 21,6 miljard kuub (huidige voorlopige voorziening) gebleven moet gaan worden. Het blijft een raadsel hoe de minister dat wil gaan doen. Moet hij aan het begin van het gasjaar (loopt van 1 oktober tot 1 oktober) al gaan bepalen hoe streng de winter gaat worden? Of kan hij in de loop van de winter aangeven dat er veel meer gewonnen mag gaan worden? Maar dan komt het principe van vlakke winning in gevaar. Die vlakke winning is ingesteld “voor veiligheid van de Groningers” maar komt juist zo fijn uit voor Shell/Exxon/Overheid omdat ze dan in de zomer even veel mogen blijven winnen als in de winter en dat is leuk voor de export.

De afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies geschreven over het wetsvoorstel van de minister. Het hele advies is interessant maar wij halen hier nu twee stukjes over de leveringszekerheid uit.

Citaat uit het advies:

“a. Leveringszekerheid als grondrecht

In de toelichting wordt leveringszekerheid aan grondrechten verbonden. De Afdeling merkt op dat dit een wat geforceerde indruk maakt. De Afdeling onderschrijft het belang van leveringszekerheid, maar acht het aanmerken van leveringszekerheid als grondrecht in de zin van de artikelen 2 en 8 van het EVRM nodig noch wenselijk. Zoals de toelichting ook onderkent bestaat er geen rechtspraak over de grondrechtelijke aspecten van de leveringszekerheid van gas uit het Groningenveld. Het verbinden van grondrechten aan leveringszekerheid is niet nodig, mede gelet op de aan het Unierecht te ontlenen aanspraken op gaslevering door met name beschermde afnemers.19 Bovendien leidt het bestempelen van leveringszekerheid als grondrecht in de zin van de artikelen 2 en 8 van het EVRM tot een zekere inflatie van dit begrip.
De Afdeling adviseert in de toelichting de paragraaf waar leveringszekerheid wordt verbonden aan grondrechten te schrappen.”

Waarschijnlijk omdat het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechte van de Mens) genoemd wordt neemt de minister dit advies over. Omdat als hij het niet over zou nemen er een procedure bij het Europees Hof gestart zou kunnen worden hierover.

Iets verderop staat de volgende reactie van de minister op het verhaal van de Raad van State:

“Het advies om de veiligheid voor de omwonenden boven het maatschappelijk belang van leveringszekerheid te plaatsen wordt door het kabinet als volgt geoperationaliseerd. Veiligheid voor de omwonenden en het maatschappelijk belang van leveringszekerheid zijn beide risico’s en zijn vanuit dat perspectief beide
onbegrensd: het kan altijd veiliger en leveringszekerheid kan altijd hoger. De belangen zijn echter ook verschillend van aard en hebben derhalve geen gelijke weegfactor. Er is geen schaal waarop beide belangen kunnen worden geplaatst en waar een eenduidige uitkomst uit volgt. De weging tussen deze belangen is daarmee geen mathematische maar een bestuurlijke afweging, waarbij ik een zwaarwegende betekenis hecht aan veiligheid. De winning van gas uit het Groningenveld veroorzaakt schade en vormt een risico voor de veiligheid van omwonenden (en andere personen die zich in het gebied bevinden), maar dit risico valt binnen de door de commissie Meijdam geadviseerde veiligheidsnorm, onder de voorwaarde dat huizen tijdig worden versterkt. Daarmee is het in het aardbevingsgebied niet acuut onveilig. Daarnaast heb ik de verantwoordelijkheid voor de versterking met dit wetsvoorstel aan mij getrokken. Ik heb in de brief van 29 maart jl. (Kamerstukken II, 2017/18, 33 529, nr. 457) aan de Tweede Kamer reeds aangegeven dat het kabinet voor de zomer helderheid wil hebben over de veiligheidsvooruitzichten als gevolg van de verminderde gaswinning en de betekenis daarvan voor de versterkingsopgave. De norm van 10-5 blijft daarbij leidend.”

Wat staat hier nu eigenlijk? Gaat veiligheid echt boven leveringszekerheid? De minister heeft het ook over dat het veiligheidsrisico binnen de door de commissie Meijdam geadviseerde veiligheidsnorm valt. Dit is een andere veiligheidsnorm dan die geldt voor inwoners van de rest van dit land, namelijk:

“De commissie adviseert als veiligheidsnorm voor alle bouwwerken in het aardbevingsgebied – dus zowel nieuwbouw als bestaande bouw – een individueel
risico van 10-5 per jaar (1 op de 100.000 jaar) te hanteren.3 Voor bestaande bouw is een niveau tussen 10-4 en 10-5 tijdelijk aanvaardbaar, mits binnen een redelijke termijn maatregelen worden genomen om het niveau van individueel risico van 10-5 te bereiken. De commissie stelt tevens dat het individueel risico van 10-4 in zoverre een grenswaarde behoort te zijn, dat gebouwen met een hoger individueel risico (dus bijvoorbeeld 10-3) met voorrang moeten worden versterkt. ” zie hier .

Zowel in de reactie op het stuk van de Raad van State als in het aangehaalde advies van de commissie Meijdam is sprake van versterking en deze versterking ligt nu zo goed als stil.

Maar we dwalen af van het onderwerp. Het ging over de verdringingsreeks. Het wordt tijd om ook zo’n animatie en protocol voor gas te gaan maken in geval van een strenge winter. Misschien mag minister Wiebes het lenen van collega minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Eigenlijk kunnen alle punten overgenomen worden uit de animatie voor water. Met vooral het beginsel dat veiligheid voor leveringszekerheid gaat. Immers de afgelopen weken is er ook een keuze gemaakt volgens de verdringingsreeks voor water en daar had ook de veiligheid voorrang boven bedrijven, vooral boeren, die geen water meer mochten gebruiken.

Hoe komt de animatie er uit te zien?

 1. Veiligheid voorop!
 2. Nutsvoorzieningen en electriciteitscentrales. Hierbij opgemerkt dat Europa bij moet springen als een land (Nederland bijvoorbeeld) een calamiteit heeft op het gebied van energievoorziening, maar daarover later in een volgend blog meer)
 3. Economische/maatschappelijke belangen.
 4. Economische/maatschappelijke belangen maar net een stukje minder belangrijk.

Last hebben van een koude winter is net zo min leuk als last hebben van een droge zomer. Maar net als voor de zomer geldt dat we met elkaar de problemen die ontstaan op zullen moeten lossen. En dan moeten er keuzes gemaakt worden. De schaarste aan laag-calorisch Gronings gas zul je moeten accepteren wil je echt de problemen in Groningen op gaan lossen. Eigenlijk is elke gewonnen kuub gas er één te veel. Net zoals de waterschaarste geaccepteerd wordt. En net zoals we in de jaren zeventig van de vorige eeuw een oliecrisis hadden met bijbehorende autoloze zondagen.

Mocht je het trouwens ook niet eens zijn met de wetswijziging waar de minister mee bezig is onderteken dan alsjeblieft hier de petitie die aangeboden gaat worden aan de Eerste Kamer.

Maak geen aparte wetten voor de provincie Groningen!

Maak geen aparte wetten voor de provincie Groningen!

Tot en met vandaag kan er gereageerd worden op een internetconsultatie over de het nieuwe wetsvoorstel over de afwikkeling van mijnbouwschade. Dus toch maar “even” in de pen geklommen om ook een reactie te geven. Mijn reactie vind je hieronder en dit is gelijk het eerste blog op deze website.

Reactie op de internetconsultatie Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Zo op de valreep wil ik toch nog reageren.

Ik heb er lang over nagedacht want waarom zou ik dat doen? Ook op de vorige internetconsultatie (wijziging mijnbouwwet/gaswet) is er door veel mensen een reactie geschreven maar ik heb niet de indruk dat er iets met alle reacties gedaan wordt omdat die wet toch aangenomen is in de Tweede Kamer.

Maar nu over deze wet.

Bovenaan deze internetconsultatie staat:

“In het Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’ is opgenomen dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds komt voor de afhandeling van verzoeken om vergoeding van schade als gevolg van bodembeweging door de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg.”

Vanuit de regio was er de vraag om onafhankelijke schadebeoordeling. Niet om een schadefonds dat onder het bestuursrecht zou vallen. Waarom zou je dat doen? Waarom haal je het weg uit het aansprakelijkheidsrecht?

Deze wet en de wijziging van de mijnbouw/gaswet staan niet ten dienste van de inwoners van Groningen. Er worden speciale wetten voor een groep inwoners van dit land geschreven die rechten inperken. Is dit in strijd met artikel 1 van de Grondwet?

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.”

Groningers worden anders behandeld dan andere Nederlanders die boven een gasveld of mijnbouwwerk wonen dus worden in gelijke gevallen niet gelijk behandeld.

Een alternatief voor deze wet lijkt me de volgende oplossing die simpel en doeltreffend is en waarbij gebruik gemaakt wordt van een schadefonds maar waar bij het aansprakelijkheidsrecht gewoon van kracht blijft.

Laat iedereen schade melden bij zijn/haar eigen opstalverzekering. De verzekeringsmaatschappij kan vervolgens beoordelen wat de schade is en wat de oorzaak is (zoals verzekeringsmaatschappijen ook in andere gevallen dat beoordelen). Het rapport van de verzekeringsmaatschappij wordt vervolgens ingediend bij het schadefonds. Zij beoordelen het rapport waarbij het bewijsvermoeden van kracht is, zie Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-553.html

Het schadefonds keert de schade uit aan de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsmaatschappij krijgt een vergoeding voor het werk dat gedaan is. De verzekeringsmaatschappij keert het geld vervolgens uit aan de gedupeerde.

Vergelijk het met een autoverzekering. Wanneer er schade wordt veroorzaakt door een derde schakel je je eigen autoverzekering in. Zij verhalen het op de tegenpartij. In het geval van mijnbouwschade/aardbevingen is die tegenpartij de NAM/Overheid of het schadefonds dat gevuld wordt door deze partijen.

Voordelen van deze manier van werken zijn o.a. een snelle onafhankelijke beoordeling van de schade. Verder heb je alleen met je eigen verzekeringsmaatschappij te maken en hoef je geen gevecht aan te gaan met grote multinationals die gesteund worden door de Overheid.

Ik heb contact met het Verbond van Verzekeraars gehad hierover en zij gaven aan open te staan voor gesprekken hierover met de autoriteiten.

De goede bedoelingen van iedereen bij de TCMG ten spijt maar zoals de schadeafwikkeling nu geregeld is via de TCMG, de voorloper van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, dat werkt niet.

Het lijkt alsof we terug zijn bij af. Het voert te ver om hier ons hele verhaal uit de doeken te doen maar wij hebben op 31 maart 2017 (!) schade aan onze woning  gemeld bij het CVW.  Na veel moeite gedaan te hebben bij de TCMG is in mei j.l. de schade in behandeling genomen.

Onze woning is een rijksmonument en nu blijkt dat er voor monumenten helemaal niets geregeld is, en dat terwijl er toch duidelijk in het erfgoedprogramma afspraken gemaakt zijn hoe om te gaan met monumenten.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2017/juli/21/erfgoedprogramma

Pagina 11:

“De kwaliteit: deskundige uitvoering en kwaliteitsborging Het herstellen van schade aan een pand met een monumentaal karakter of het versterken ervan, vraagt om specialistische kennis. Kennis over de waarden en de bouwkundige kenmerken, maar dus bijvoorbeeld ook over de te kiezen materialen en bouwwijze. De NCG werkt aan kaders voor de kwaliteitsborging van experts en adviseurs die betrokken zijn bij de schade-afhandeling en versterking van het gebouwde erfgoed.”

Er zijn bij de TCMG geen deskundigen voor handen die voldoen aan deze eisen. Bijkomend probleem is dat deskundigen een verklaring (Disclosure Statement) moeten ondertekenen waarin staat dat “de schade-expert geen zakelijke of persoonlijke relatie met de minister van Economische Zaken en Klimaat, het CVW, en/of de NAM heeft.”

Dit houdt in de praktijk in dat ze dus ook geen ervaring met mijnbouwschade hebben.

Het doet ons denken aan nu bijna 6 jaar geleden vlak na de beving van Huizinge. Wij zijn toen 1 ½ jaar bezig geweest voordat het schadeherstel kon beginnen. Nu voeren we dezelfde discussies als toendertijd.

Op dit moment ligt de schadeafwikkeling aan ons huis stil omdat er geen deskundige te vinden is. Wij hebben aangeboden om onze monumentenaannemer (die het eerdere schadeherstel heeft verricht) een prijsopgave te laten maken zodat de TCMG dit zou kunnen beoordelen.

Een werkwijze zoals deze was steeds de bedoeling in aanloop naar het TCMG. Er was toen sprake van schadegevallen onder de 10.000 euro die met een prijsopgave van een aannemer ingediend zouden kunnen worden en op deze manier behandeld zouden kunnen worden. Bij het TCMG is dat nu niet mogelijk, je krijgt altijd één of twee deskundigen toegewezen.

Wat eigenlijk vreemd is omdat in artikel 11.1 (en ook in de tijdelijk wet voor de TCMG) staat: “Het Instituut kan ten behoeve van een besluit op een aanvraag één of meerdere deskundigen aanwijzen om schade op te nemen en te rapporteren over de aard van de schade in het licht van de door het Instituut te maken beoordeling.”

Dit betekent m.i. dat je niet een deskundige toegewezen hoeft te krijgen om de schade te komen beoordelen, dus dat er ook schadeafhandeling plaats zou kunnen vinden zonder het aanwijzen van een deskundige. Vergelijk ook dit met bijvoorbeeld een autoverzekering. Bij een autoverzekering wordt gewerkt met offertes van de garage wat de schade gaat kosten en schadebeoordelaars beoordelen of deze offertes kloppen. Zo zou het ook moeten gaan bij kleine schades veroorzaakt door mijnbouw.

Mijn advies aan u: Maak geen aparte wetten voor de provincie Groningen!

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410